Regulamin świadczenia usług serwisowych

Regulamin świadczenia usług serwisowych
§ 1
Postanowienia wstępne
1.Usługi serwisowe eKlimatyzacja, dostępne pod adresem internetowym http://klimatyzacjaserwis.pl/, prowadzony jest przez TK INSTALACJE2 Sp. z o.o. siedzibą w w ul. Bartycka 26/48
00-716 Warszawa, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000606806 NIP 5213725959, REGON 363932870
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z strony www i określa zasady korzystania ze serwisu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Serwisowych z Klientem na odległość za pośrednictwem strony www.
§ 2
Definicje
• Konsument – osoba fizyczna lub prawna zgłaszająca sprzęt do serwisu
• Sprzedawca – eKlimatyzacja, dostępny pod adresem internetowym http://klimatyzacjaserwis.pl/, prowadzony jest przez TK INSTALACJE2 Sp. z o.o. siedzibą w w ul. Bartycka 26/48
00-716 Warszawa, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000606806 NIP 5213725959, REGON 363932870 § 3
Kontakt ze serwisem
• Adres Sprzedawcy: ul. Bartycka 26/48, 00-716 Warszawa
• Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@eklimatyzacja.pl
• Numer telefonu Sprzedawcy: 22 841 30 33
• Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 03 1950 0001 2006 0055 6090 0002
• Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
• Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00-15:00
§ 4
Informacje ogólne
• Serwis w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
• Przeglądanie i zamówienie usługi strony www nie wymaga zakładania Konta.
• Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
• Opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotom ani reklamacjom.
§ 5
Zasady składania Zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:
• wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
• wybrać termin oraz porę dnia;
• wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić serwis, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
• kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
• wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
§ 6
Oferowane metody płatności
Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
• Płatność przy odbiorze
• Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
• Płatności elektroniczne
• Płatność kartą płatniczą.
§ 7
Wykonanie serwisu
• Zawarcie Umowy serwisu między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w serwisie internetowym zgodnie z § 5 Regulaminu.
• Po złożeniu Zamówienia Serwis niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia zlecenia. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Serwisu między Klientem a Sprzedawcą.
W przypadku wyboru przez Klienta:
• płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 24 godzin od dnia zawarcia Umowy Serwisu – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
• płatności za pobraniem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze.
• płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze
• Serwis odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
§ 8
Prawo odstąpienia od umowy
• Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy serwisu bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
• Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia zamówienia usługi serwisu Konsumentowi lub wskazanej przez niego innej osobie. Kończy z dniem wykonania usługi serwisu.
• W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu usług serwisu przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
• Konsument może odstąpić od Umowy, składając Serwisowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
§ 9
Reklamacja i gwarancja
• Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Serwisu.
• Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą serwisu.
• Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
§ 10
Dane osobowe w Serwisie internetowym
• Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest eKlimatyzacja.
• Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Serwisowej, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
• Odbiorcami danych osobowych Klientów Serwisu internetowego mogą być:
• W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
• W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Serwisu skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
• Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
• Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
• Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
• Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
• Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
§ 12
Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.